Kopalnia Wiedzy MatMartyna

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ KOPALNIĘ WIEDZY MATMARTYNA

Preambuła

Kopalnia Wiedzy MatMartyna, jako prywatna instytucja oświatowa, dedykuje swoją działalność kształceniu i wychowaniu, opierając się na fundamencie tradycji narodowych oraz uniwersalnych norm moralnych. Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości naszych uczniów oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej kultury intelektualnej i rozległej, nowoczesnej wiedzy. W dążeniu do realizacji tej misji, przywiązujemy wielką wagę do indywidualnego podejścia, rozwijania pasji i umiejętności, z myślą o budowaniu trwałych podstaw dla ciągłego rozwoju i krytycznego myślenia.

Przystąpienie do kursów oferowanych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna jest wyrazem zaakceptowania naszych wartości i zasad, co umożliwia efektywną i satysfakcjonującą współpracę na rzecz edukacyjnego sukcesu.

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Cel i zakres regulaminu:
  • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług edukacyjnych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna, prowadzoną przez Martynę Królikowską, z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 21-010 Łęczna, NIP: 505 005 91 10, REGON: 367661190 (dalej zwany jako “Organizator”).
 2. Oferta edukacyjna:
  • Organizator oferuje szeroki zakres kursów przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty, skupiając się na przedmiotach kluczowych takich jak matematyka, język angielski oraz język polski. Ponad to oferuje również przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, zarówno w formie stacjonarnej w siedzibie Kopalni Wiedzy MatMartyna, jak i zdalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.
 3. Uczestnictwo:
  • Usługi edukacyjne skierowane są do uczestników w różnym wieku, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Organizator dąży do zapewnienia wysokiej jakości edukacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
 4. Akceptacja regulaminu:
  • Przystąpienie do zajęć oferowanych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna wymaga pełnej akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu przez Uczestnika (lub jego Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) jest równoznaczna z zawarciem umowy cywilnoprawnej między Uczestnikiem a Organizatorem, na warunkach określonych w dalszej części tekstu. Proces akceptacji Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox) w formularzu rejestracyjnym, co stanowi wyraźne i świadome wyrażenie woli przystąpienia do umowy zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Zawarcie umowy cywilnoprawnej:
  • Zawarcie umowy cywilnoprawnej następuje poprzez elektroniczne zapisanie się na zajęcia za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub w inny sposób wskazany przez Organizatora. Jest to jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązuje obie strony do jego przestrzegania.
 6. Zmiany w regulaminie:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie modyfikacje będą publikowane na stronie internetowej www.matmartyna.pl oraz, w miarę możliwości, komunikowane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem.

§2. Formy i organizacja zajęć

 1. Formy zajęć:
  • Zajęcia edukacyjne w Kopalni Wiedzy MatMartyna odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie firmy przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 21-010 Łęczna oraz online. Uczestnik ma możliwość wyboru preferowanej formy uczestnictwa w zajęciach przy zapisie. a. Zajęcia stacjonarne organizowane są w grupach do 10 osób lub indywidualnie. b. Zajęcia online organizowane są przy wykorzystaniu systemu ActiveNow, z maksymalną liczbą 20 uczestników na grupę. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych oraz sposobu dostępu do zajęć online zostaną przekazane uczestnikom przed rozpoczęciem kursu.
 2. Harmonogram zajęć:
  • Harmonogram zajęć jest ustalany każdego roku szkolnego, w oparciu o kalendarz szkolny i dostępność kadrową. Ostateczny harmonogram zajęć jest publikowany w systemie ActiveNow w okolicach sierpnia/września. Uczestnicy są informowani o dostępie do harmonogramu oraz wszelkich jego zmianach za pośrednictwem e-maila oraz przez system ActiveNow.
 3. Czas trwania zajęć:
  • Każda jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Jest to standardowy czas, który zapewnia optymalne warunki do przyswajania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 4. Odrabianie zajęć:
  • Uczestnicy mogą odrobić maksymalnie 2 zajęcia indywidualne na rok szkolny (1 na semestr), pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Nieprawidłowo odwołane zajęcia są pełnopłatne i nie podlegają odrabianiu.
  • Nieobecność na zajęciach grupowych może być odrobiona tylko w przypadku, gdy istnieje alternatywna grupa w danym roku szkolnym, z limitem 2 odrobienia na rok szkolny.
 5. Warunki rezygnacji z kursu:
  • Usługobiorca może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie trwania umowy lub na mocy porozumienia stron.
  • W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia 50% opłaty uzupełniającej należnej za zajęcia do końca ich trwania.

 

§3. Opłaty i warunki płatności

 1. Wysokość opłat:
  • Opłata za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych ustalana jest na początku każdego roku szkolnego. Informacja o opłatach publikowana jest na stronie internetowej Kopalni Wiedzy MatMartyna oraz w systemie ActiveNow.
  • Opłaty należy dokonywać z góry za każdy miesiąc szkolny. Pierwsza rata jest płatna do 20 września danego roku szkolnego, a ostatnia do 10 kwietnia/maja następnego roku szkolnego.
  • Dla zajęć on-line, opłata musi być zaksięgowana na koncie organizatora przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym razie organizator ma prawo odwołać zajęcia.
 2. Zmiany w wysokości opłat:
  • Ze względu na możliwe zmiany w sytuacji gospodarczej i rosnącą inflację, Kopalnia Wiedzy MatMartyna zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w trakcie trwania roku szkolnego.
  • O wszelkich zmianach Usługobiorcy zostaną poinformowani z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Zaległości w płatnościach:
  • Kopalnia Wiedzy MatMartyna zachęca do terminowego regulowania opłat za zajęcia.
  • W przypadku zaległości w płatności powyżej jednej pełnej raty czesnego, Kopalnia Wiedzy MatMartyna zastrzega sobie prawo do przypomnienia o zaległości oraz wezwania do uregulowania należności. Kontynuacja zaległości przez okres przekraczający 30 dni od daty pierwszego przypomnienia uprawnia Kopalnię Wiedzy MatMartyna do zawieszenia świadczenia usług edukacyjnych do momentu uregulowania zaległości.
  • Długotrwała zaległość może skutkować rozwiązaniem umowy, przy czym wszelkie należności, wraz z odsetkami za zwłokę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 4. Formy płatności:
  • Płatności można dokonywać w gotówce, przelewem bankowym, systemem płatności BLIK lub przelewem na numer telefonu firmowego.
  • Szczegółowe informacje, w tym numer konta bankowego są dostępne na stronie internetowej oraz w systemie ActiveNow.
  • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, przedmiot zajęć oraz nazwę opłacanego miesiąca.
 5. Opłata rekrutacyjna:
  • Przy zapisie obowiązuje jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
  • Opłata ta jest bezzwrotna i pokrywa koszty zakupu materiałów dydaktycznych.
  • Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z nieprzyjęciem zapisu na zajęcia.
 6. Rezygnacja z kursu i zwroty:
  • Zasady dotyczące zwrotów opłat są zgodne z warunkami rezygnacji z kursu.
  • Dokładne warunki dotyczące rezygnacji i ewentualnych zwrotów są określone w odpowiednich sekcjach w regulaminie.

Początek formularza

 

§4. Procedura reklamacyjna

 1. Prawo do składania reklamacji:

• Uczestnicy kursów mają możliwość składania reklamacji w odniesieniu do usług świadczonych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna. Reklamacje można przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną.

 1. Treść reklamacji:

• Reklamacja powinna zawierać dane osoby reklamującej (imię i nazwisko), szczegółowy opis problemu i przyczynę niezadowolenia, a także ewentualne oczekiwania dotyczące rozwiązania sytuacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji:

• Kopalnia Wiedzy MatMartyna zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania. Informacje o wynikach rozpatrzenia zostaną przekazane reklamującemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Rezultat pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:

• W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Kopalnia Wiedzy MatMartyna podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia nieprawidłowości lub zaproponuje alternatywne formy rekompensaty.

 

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia:

 • Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, uczestnik (konsument) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres siedziby firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Wyjątek dotyczący opłaty rekrutacyjnej:

• Opłata rekrutacyjna, uiszczona w momencie zapisu na zajęcia, nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy. Jest to bezzwrotny koszt związany z przygotowaniem do rozpoczęcia kursu i zakupem niezbędnych materiałów dydaktycznych.

 1. Zwrot płatności:

• W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli usługa nie została jeszcze rozpoczęta, Kopalnia Wiedzy MatMartyna zwróci wszystkie otrzymane płatności, poza opłatą rekrutacyjną, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o decyzji uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia.

 1. Wyjątek dla rozpoczętych usług:

• Jeśli usługa edukacyjna została rozpoczęta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, z pełną zgodą uczestnika, prawo do odstąpienia wygasa. W takiej sytuacji uczestnik jest zobowiązany do zapłaty za usługi już wykonane do momentu odstąpienia.

 1. Metoda zwrotu płatności:

• Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

 

§6. Obowiązki organizatora i jego odpowiedzialność

 1. Realizacja zajęć:
  • Organizator, Kopalnia Wiedzy MatMartyna, zobowiązuje się do prowadzenia zajęć edukacyjnych zgodnie z ustalonym grafikiem.
  • W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak choroba osoby prowadzącej zajęcia lub inne losowe przyczyny uniemożliwiające odbycie się zajęć: • Organizator podejmie starania, aby zapewnić zastępstwo, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników o zmianie prowadzącego. • W sytuacji braku możliwości zapewnienia zastępstwa, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, z obietnicą zaproponowania ich odrobienia w innym, dogodnym terminie.
 2. Organizacja zajęć edukacyjnych:
  • Organizator zobowiązuje się organizować zajęcia dla grup liczących od 4 do 10 osób, w zależności od rodzaju zajęć.
  • W przypadku, gdy liczba uczestników spadnie poniżej minimalnej:

• Organizator ma prawo do rozwiązania grupy.

• Uczestnikom zostanie zaoferowany zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby nieodbytych zajęć, lub możliwość wzięcia udziału w zajęciach w alternatywnym terminie.

 1. Program zajęć:
  • Organizator zapewnia autorski program zajęć, dostosowany do tematyki oraz indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników, mający na celu optymalizację procesu edukacyjnego i rozwój kompetencji uczniów.
 2. Materiały dydaktyczne i opieka:
  • Organizator gwarantuje dostarczenie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, zgodnie z planem oraz tematem zajęć. Zapewnia również fachową opiekę pedagogiczną podczas trwania zajęć.
 3. Odpowiedzialność za rzeczy osobiste:
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników (w tym pieniądze, przedmioty wartościowe itp.), pozostawione w miejscu prowadzenia zajęć lub mające się przy nich podczas zajęć. Zaleca się uczestnikom, aby na czas zajęć nie przynosili ze sobą przedmiotów wartościowych lub szczególnie eksponowanych na ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§7. Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Prawa uczestnika:
  • Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna, zgodnie z aktualnym harmonogramem i ofertą kursów.
  • Uczestnik ma prawo do korzystania z materiałów dydaktycznych oraz infrastruktury edukacyjnej dostarczanej przez Organizatora w celu realizacji programu kursu.
  • Uczestnik ma prawo do otrzymywania informacji zwrotnej oraz wsparcia od osób prowadzących zajęcia, w zakresie rozwoju osobistego i osiągnięć edukacyjnych.
  • Uczestnik ma prawo do składania uwag i sugestii dotyczących jakości i organizacji zajęć, a także do zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności świadczonych usług z regulaminem.
 2. Obowiązki uczestnika:
  • Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i wykonywania zadań zgodnie z programem kursu.
  • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć oraz do punktualnego przybywania na zajęcia.
  • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego współżycia społecznego, szacunku wobec innych uczestników oraz osób prowadzących zajęcia.
  • Uczestnik ma obowiązek dbać o materiały dydaktyczne oraz infrastrukturę edukacyjną udostępnioną przez Organizatora, a także zwracać je w stanie niepogorszonym.
  • Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych podczas zajęć, które nie są przeznaczone do publicznego ujawnienia.
  • W przypadku uczestników niepełnoletnich, za przestrzeganie obowiązków uczestnika odpowiadają również ich prawni opiekunowie.
 3. Odpowiedzialność uczestnika:
  • Za naruszenie obowiązków wynikających z regulaminu, uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w tym do zawieszenia prawa uczestnictwa w zajęciach lub do rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, bez możliwości zwrotu poniesionych opłat.

§8. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Bezpieczeństwo uczestników:
  • Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego środowiska dla wszystkich uczestników zajęć, zarówno w siedzibie firmy, jak i podczas zajęć online. Obejmuje to zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i cyfrowe.
  • Wszelkie czynności związane z organizacją zajęć są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia uczestników.
  • Organizator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych uczestników przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem, utratą i zmianą.
 2. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora, tj. Kopalnię Wiedzy MatMartyna, wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym organizacji zajęć, komunikacji z uczestnikami i ich opiekunami, a także w celach rozliczeniowych.
  • Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), oraz do informowania uczestników o zakresie przetwarzanych danych, celu i sposobie ich przetwarzania.
  • Uczestnikom przysługują prawa wynikające z RODO, w tym prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Organizator informuje, że udziela dostępu do danych osobowych wyłącznie uprawnionym pracownikom lub współpracownikom oraz, w niezbędnych przypadkach, upoważnionym organom państwowym.
 3. Wykorzystanie wizerunku uczestników:
  • Uczestnik zajęć, rejestrując się i uczestnicząc w kursach organizowanych przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie zajęć, w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Organizatora. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie fotografii i materiałów wideo publikowanych na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych oraz w prasie, nie ograniczając się jednak wyłącznie do tych form.
  • Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku uczestników z należytym szacunkiem, bez naruszania ich godności osobistej i w sposób niebudzący zastrzeżeń.
  • Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, kierując stosowną prośbę do Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§9. Postanowienia dotyczące kursów online

 1. Platforma do zajęć online:
  • Zajęcia online organizowane przez Kopalnię Wiedzy MatMartyna będą przeprowadzane za pomocą platformy Google Meet. Organizator zapewni uczestnikom instrukcje dotyczące dostępu i korzystania z platformy przed rozpoczęciem kursu.
 2. Wymogi techniczne:
  • Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz stabilnego i bezpiecznego połączenia internetowego, które umożliwi płynne uczestnictwo w zajęciach online.
  • Zalecane jest korzystanie z zestawu słuchawkowego z mikrofonem oraz kamery internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości komunikacji audio-wideo.
 3. Przygotowanie do zajęć:
  • Uczestnik powinien być zalogowany i gotowy do rozpoczęcia zajęć na platformie Google Meet co najmniej 5 minut przed planowanym czasem startu. Taka praktyka pozwala na sprawne rozpoczęcie zajęć oraz minimalizuje ryzyko technicznych opóźnień.
 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach online:
  • Podczas zajęć online uczestnik zobowiązany jest do zachowania etykiety cyfrowej, co obejmuje m.in. zachowanie odpowiedniego poziomu głośności, unikanie hałasu w tle, a także kulturalne i szanujące innych zachowanie.
  • W trakcie zajęć online uczestnicy powinni mieć włączoną kamerę (o ile jest to technicznie możliwe), aby zapewnić interaktywność i angażowanie w proces nauczania.
  • Rejestrowanie zajęć przez uczestników bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione.
 5. Odpowiedzialność za naruszenia:
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne po stronie uczestnika, które uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach lub wpływają na ich jakość, w tym za problemy związane z niedostateczną prędkością Internetu, awariami sprzętu komputerowego uczestnika czy błędami oprogramowania.

§10. Zmiany w regulaminie

 1. Prawo do zmiany regulaminu:
  • Kopalnia Wiedzy MatMartyna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie, z ważnych przyczyn, takich jak zmiany w przepisach prawa, zmiany w sposobach świadczenia usług, wprowadzenie nowych usług, zmiany w technologii wykorzystywanej do świadczenia usług lub zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych.
 2. Informowanie o zmianach:
  • Wszelkie zmiany regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.matmartyna.pl oraz, w miarę możliwości, komunikowane uczestnikom drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem zmian w życie.
  • W przypadku, gdy zmiany w regulaminie będą wymagać ponownej zgody uczestnika na warunki świadczenia usług (np. w kwestii przetwarzania danych osobowych), Organizator zwróci się do uczestników z prośbą o taką zgodę.
 3. Akceptacja zmian:
  • Kontynuacja korzystania z usług Kopalni Wiedzy MatMartyna po wejściu w życie zmian w regulaminie jest równoznaczna z akceptacją tych zmian przez uczestnika. Jeżeli uczestnik nie zgadza się na wprowadzone zmiany, ma prawo w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług edukacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
 4. Data wejścia w życie:
  • Data wejścia w życie nowej wersji regulaminu lub wprowadzonych do niego zmian będzie jasno wskazana przy publikacji zmodyfikowanego dokumentu na stronie internetowej.

Kopalnia Wiedzy MatMartyna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz przekazana uczestnikom w formie elektronicznej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§11. Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu

 1. Ogólne zasady:
  • Kopalnia Wiedzy MatMartyna przykłada dużą wagę do przestrzegania niniejszego regulaminu, mającego na celu zapewnienie bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska dla wszystkich uczestników zajęć. Naruszenie postanowień regulaminu może prowadzić do podjęcia przez Organizatora odpowiednich działań dyscyplinarnych.
 2. Rodzaje naruszeń:
  • Do naruszeń regulaminu zaliczają się między innymi: niestosowanie się do zasad uczestnictwa w zajęciach, zakłócanie przebiegu zajęć, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nierespektowanie praw innych uczestników oraz personelu, a także jakiekolwiek inne działania szkodzące dobremu imieniu Kopalni Wiedzy MatMartyna.
 3. Procedura postępowania:
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, Organizator podejmie w pierwszej kolejności próbę rozwiązania sytuacji poprzez dialog z uczestnikiem. Zostaną podjęte kroki mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.
  • W sytuacji, gdy dialog nie przyniesie oczekiwanych rezultatów lub naruszenie będzie miało poważny charakter, Organizator może podjąć dalsze kroki, w tym czasowe zawieszenie uczestnika w prawach do uczestnictwa w zajęciach lub, w skrajnych przypadkach, stałe wykluczenie z programu.
 4. Konsekwencje naruszeń:
  • Decyzja o czasowym zawieszeniu lub stałym wykluczeniu z programu zostanie podjęta po dokładnym rozpatrzeniu okoliczności naruszenia. Organizator zobowiązuje się do postępowania sprawiedliwie i proporcjonalnie do ciężkości naruszenia.
  • W przypadku wykluczenia uczestnika z programu, nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystane usługi.
 5. Prawo do odwołania:
  • Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji Organizatora dotyczącej konsekwencji naruszenia regulaminu. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o decyzji i będzie rozpatrzone przez Organizatora w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

§12. Postanowienia końcowe

 1.             Interpretacja postanowień:
  • W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Wszystkie postanowienia należy interpretować w sposób zapewniający spójność i realizację celów edukacyjnych Kopalni Wiedzy MatMartyna.
 2. Przepisy prawa:
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów świadczenia usług edukacyjnych będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. Zmiany w ofercie Kopalni Wiedzy MatMartyna:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie edukacyjnej, w tym do dodawania, modyfikowania lub wycofywania kursów i zajęć, z zachowaniem praw uczestników aktualnie zapisanych na kursy.
 4. Kontakt:
  • Wszelkie pytania, uwagi oraz komunikacja dotycząca regulaminu i świadczonych usług powinny być kierowane do Kopalni Wiedzy MatMartyna poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym e-mail, telefon lub bezpośrednio w siedzibie firmy.
 5. Wejście w życie regulaminu:
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.matmartyna.pl i obowiązuje do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian lub nowej wersji dokumentu.