Kopalnia Wiedzy MatMartyna

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ KOPALNIĘ WIEDZY MATMARTYNA

WSTĘP

Kopalnia Wiedzy MatMartyna jest prywatną firmą o charakterze świeckim, kształcącą oraz wychowującą zgodnie z tradycjami narodowymi i ogólnoludzkimi normami moralnymi.
Celem i zadaniem firmy jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów, zapewnienie im zdobycia wysokiej kultury intelektualnej i szerokiej nowoczesnej wiedzy.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin dotyczy zajęć edukacyjnych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika/Ucznia, zwanych dalej: “Zajęciami”.

2.     Przez Organizatora rozumie się Kopalnię Wiedzy MatMartyna Martyna Królikowska, z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 21-010 Łęczna,   NIP:505 005 91 10.

3.     Uczestnikiem/Uczniem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych zajęciach.

§2
PRZEDMIOT REGULAMINU

1.     Niniejszy regulamin określa stosunki powstałe w związku z zajęciami, pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.

2.     Za Uczestnika niepełnoletniego występuje, podejmuje decyzje i zawiera umowę rodzic lub opiekun prawny zwany dalej Usługobiorcą.

3.     Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

4.     Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień.

§3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.     Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby osoby prowadzącej zajęcia bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, Organizator zapewnia zastępstwo bez obowiązku informowania o zmianie. W przypadku braku zastępstwa Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla Uczestników terminie. 

2.     Organizator zobowiązuje się zorganizować zajęcia edukacyjne dla dzieci w grupie 4-10 osób (zależnie od rodzaju zajęć). Jeśli liczba uczestników spadnie poniżej podanego minimum Organizator będzie miał prawo rozwiązać grupę bez obowiązku uzyskania zgody Uczestników. W przypadku rozwiązania grupy z powyżej opisanych przyczyn, Uczestnik ma prawo do zwrotu poniesionej opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nieodbytych zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu zajęć wskazanego przez Organizatora. 

3.     Organizator zapewnia autorski plan zajęć, dopasowany do ich tematyki oraz indywidualnych predyspozycji uczestników.

4.     Organizator zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie
z tematem oraz opiekę prowadzących.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu.

§4
ORGANIZACJA

1.     Pojedyncza jednostka lekcyjna trwa 45 minut i nazywana jest godziną dydaktyczną.

2.     Uczeń może swobodnie podczas zajęć korzystać z napojów własnych lub wody zapewnionej przez placówkę.

3.     Uczeń podczas zajęć może jeść drobne przekąski typu paluszki, żelki itp. z zachowaniem kultury osobistej i porządku.

4.     Uczeń może korzystać podczas zajęć z telefonu komórkowego tylko za zgodą nauczyciela.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej z zajęć oraz do jej wykorzystania w materiałach promocyjnych firmy.

6.     Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach,
a prowadzący zajęcia edukacyjne do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć
w wyznaczonym czasie.

§5
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

1.     W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (zarówno fizycznych jak i psychicznych, np. uczuleń, kontuzji, niepełnosprawności, ADHD, przyjmowanych leków, itp.), które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w zajęciach, opiekunowie zobowiązani są do udzielenia odpowiedniej informacji Organizatorowi. Za zdarzenia wynikłe z niezgłoszonych wcześniej problemów zdrowotnych Organizator nie odpowiada.

2.     Uczestnik może opuszczać klasę w trakcie trwania zajęć, tylko w celu skorzystania z toalety. Organizator nie odpowiada za Uczestnika, który znajdzie się poza terenem klasy w czasie trwania zajęć w innym celu.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć pozostawionych bez opieki rodzica/opiekuna przed i po zajęciach.

4.     Organizator nie odpowiada za uszczerbek na zdrowiu ucznia spowodowany jego nagannym zachowaniem podczas zajęć.

5.     Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły
w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun prawny.

§6
PŁATNOŚCI

1.     Opłatę za uczestnictwo w zajęciach należy uiszczać w formie comiesięcznych wpłat.

2.     Opłata za zajęcia upoważnia Uczestnika do brania udziału w zajęciach w opłaconym miesiącu.

3.     Ważność opłaty miesięcznej nie ulega przedłużeniu lub zmniejszeniu w przypadku nieobecności uczestnika.

4.     Organizator zastrzega sobie zmianę opłaty za zajęcia uwzględniając wskaźnik inflacji.

5.     Płatności dokonuje się gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na numer bankowy Organizatora podany w umowie.

6.     W przypadku opóźnienia w regulowaniu przez Uczestnika należności wynikających z niniejszej umowy, Organizatorowi przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie zgodnych z umową. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu na konto bankowe w przypadku płatności przelewem.

§7
ZAPISY

1.   Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie w/w Organizatora pod adresem www.matmartyna.pl .

2.     Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest podanie prawdziwych danych osobowych.

3.     Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy zapisach dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć.

4.     Umowa zawierana będzie w formie pisemnej w dwu jednobrzmiących egzemplarzach.

5.     Organizator przyjmuje zapisy na zajęcia edukacyjne w trakcie całego roku.

6.     Rezerwacja miejsca na kursie następuje po wpłaceniu zadatku w kwocie 200 zł zaliczanego na poczet czesnego.

7.     Zadatek należy wpłacić w ciągu nieprzekraczalnych 14 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego na zajęcia.

8. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji miejsca na zajęciach.

9.     W przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika zadatek nie jest zwracany.

10.     Zadatek jest zwracany Uczestnikowi tylko w przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie zapewnić miejsca na zajęciach bądź grupa nie zostanie uruchomiona.

 

§8
INNE WAŻNE USTALENIA

1.     Uczestnik i jego Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia anonimowej ankiety jakości, która jest przygotowywana w okolicach marca/kwietnia. 

2.     Uczestnik i jego Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do poinformowania placówki o udziale i sukcesach Ucznia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych z przedmiotu w jakim kształci się w naszej placówce. 

3.     Organizator uprzejmie prosi, o pozostawienie komentarzy i recenzji dotyczących zajęć dydaktycznych na stronie Organizatora w serwisie Google i Facebook. 

4.     Organizator za zgodą Uczniów może organizować nieodpłatnie dodatkowe zajęcia rozwijające Uczniów w zakresie kultury, sztuki, muzyki, oraz interakcji międzyludzkich. 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej
i powiadomieniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023 r.